Polityka prywatności

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego Gloart.pl

I Definicje

 • 1 Zwroty i wyrażenia zapisane wielką literą, posiadają znaczenie nadane im poniżej lub określone w §1 Regulaminu, chyba że niniejszy dokument wyraźnie stanowi inaczej:

Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, wskazany w §2 Polityki Prywatności;

Polityka Prywatności – niniejszy dokument, stanowiący klauzulę informacyjną w myśl art. 13 ust. 1 i 2 RODO;

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II Postanowienia ogólne

 • 2 Administratorem jest Gloart Olga Kiewra, ul. Inowrocławska 16/13, 91-033 Łódź, NIP: 9472004955, REGON: 389263904, adres e-mail: sklep@gloart.pl, numer telefonu: +48 534 226 528, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
 • 3 Administrator przestrzega zasad ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do przetwarzanych danych osobowych.
 • 4 1. Podanie przez Konsumenta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o dzieło za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora.
 1. Konsekwencją niepodania danych przez Konsumenta jest brak możliwości zamówienia Dzieła za pośrednictwem Sklepu Internetowego i skorzystania z usług świadczonych przez Administratora.

III Cel i podstawa przetwarzania

 • 5 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawierania i realizacji umów o dzieło za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną
  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przesyłania informacji handlowych dotyczących prowadzonej działalności (tzw. “newsletter”) oraz prowadzenia korespondencji z Konsumentami w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością
  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

IV Przekazywanie danych do podmiotów trzecich

 • 6 Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą zostać przekazane do:
  a) podmiotów pośredniczących w dostawach lub realizujących dostawy do Konsumentów korzystających ze Sklepu Internetowego,
  b) operatorów płatności elektronicznych świadczących usługi na rzecz Administratora.

V Okres przechowywania danych

 • 7 Administrator przechowuje dane osobowe przez okres wymagany do prawidłowego wykonywania umowy, z której realizacją związane jest przetwarzanie danych, tj. w okresie trwania umowy oraz po jej zakończeniu, jednakże nie dłużej niż:
  a) do czasu wygaśnięcia roszczeń Konsumenta z tytułu rękojmi Przyjmującego zamówienie za wady Dzieła,
  b) przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych,
  c) do czasu upłynięcia terminów wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa,
  d) do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile jest to dopuszczalne z uwzględnieniem przypadków wskazanych w lit. a) – c).

VI Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

 • 8 Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
 • 9 Każdy, kto uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów (w tym RODO), ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

VII Polityka “Cookies”

 • 10 1. Administrator wykorzystuje pliki typu “Cookies” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego. 
 1. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
  a) Cookies sesyjne przechowywane na urządzeniu użytkownika, pozostają na nim do zakończenia sesji przeglądarki lub zamknięcia strony Sklepu Internetowego. Mechanizm nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani informacji poufnych z urządzenia użytkownika,
  b) Cookies trwałe przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Mechanizm nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani informacji poufnych z urządzenia użytkownika.
 • 11 1. Dla pełnego korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego konieczna jest akceptacja plików Cookies.
 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia – w takim przypadku korzystanie ze Sklepu Internetowego pozostaje dalej możliwe, z wyłączeniem funkcjonalności, które ze swej natury wymagają plików Cookies.
 • 12 Dzięki plikom Cookies możliwe jest dostosowanie i optymalizacja Sklepu Internetowego, tworzenie statystyk odwiedzin i poprawa bezpieczeństwa Sklepu Internetowego. Pliki Cookies umożliwiają również utrzymanie sesji Sklepu Internetowego po jego opuszczeniu, co umożliwia powrót do utworzonego koszyka zakupów, a także zapamiętanie ustawień i parametrów wybranych przez użytkownika oraz personalizację dobieranych treści.
 • 13 Administrator wykorzystuje pliki Cookies w następujących celach:
  a) zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi:
  – Google Analytics – administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA,
  – Facebook – administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii,
  b) personalizacji reklam zgodnie z preferencjami Konsumenta za pośrednictwem narzędzia:
  – Google Ads – administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA,
  c) popularyzacji serwisu za pośrednictwem narzędzia:
  – Facebook – administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii.