Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Gloart.pl

Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym prowadzonym przez Przyjmującego zamówienie pod adresem https://gloart.pl.

I Definicje

 • 1 Zwroty i wyrażenia zapisane wielką literą, posiadają znaczenie nadane im poniżej lub określone w §1 Polityki Prywatności, chyba że niniejszy Regulamin wyraźnie stanowi inaczej:
  a) Dzieło – rzecz ruchoma objęta umową o dzieło zawieraną za pośrednictwem Sklepu Internetowego (użyte sformułowanie oznacza również liczbę mnogą – rzeczy ruchome);
  b) Konsument – osoba fizyczna dokonująca w Sklepie Internetowym Przyjmującego zamówienie zamówienia Dzieła, w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  c) Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący regulamin w rozumieniu art. 8 ust .3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  d) Przyjmujący zamówienie – Gloart Olga Kiewra, ul. Inowrocławska 16/13, 91-033 Łódź, NIP: 9472004955, REGON: 389263904, adres e-mail: sklep@gloart.pl, numer telefonu: +48 534 226 528, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii;
  e) Sklep/ Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Przyjmującego zamówienie pod adresem gloart.pl, za pośrednictwem którego Konsument może dokonać zamówienia Dzieła;
  f) Złożenie Zamówienia – naciśnięcie przycisku “zamawiam i płacę” po określeniu parametrów Dzieła, wybraniu metody dostawy oraz płatności, zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki Prywatności.

II Postanowienia ogólne

 • 2 1.  Dla prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego wymagane jest urządzenie z dostępem do Internetu wraz z przeglądarką Internetową obsługującą JavaScript oraz pliki Cookies.
 1. W celu złożenia zamówienia wymagane jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 • 3 1. Wszelkie akcje promocyjne, rabatowe oraz wyprzedaże organizowane przez Przyjmującego zamówienie obowiązują do wyczerpania zapasu lub daty wskazanej przez Przyjmującego zamówienie.
 1. Konsumenta obowiązuje cena Dzieła uwidoczniona w Sklepie Internetowym w chwili Złożenia Zamówienia.
 • 4 Przyjmujący zamówienie nie pobiera żadnych opłat w związku z prowadzoną z Konsumentem komunikacją z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 • 5 Przyjmujący zamówienie nie udziela dodatkowych gwarancji. Konsumentowi przysługuje prawo skorzystania z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Dzieła.
 • 6 1. Konusment może skorzystać z usługi prowadzenia indywidualnego konta w Sklepie Internetowym.
 1. Założenie konta oraz korzystanie z niego jest nieodpłatne.
 2. Usługa prowadzenia konta świadczona jest przez czas nieokreślony.
 3. Konsument może w każdym czasie zrezygnować z usługi prowadzenia konta, zgłaszając to na adres e-mail: sklep@gloart.pl. co doprowadzi do usunięcia konta.
 4. Rezygnacja z usługi prowadzenia konta nie wiąże się z żadnymi kosztami dla Konsumenta.
 • 7 1. Każdy może skorzystać z subskrypcji “newslettera” – przekazywanego na wskazany adres e-mail.
 1. Subskrypcja “newslettera” jest nieodpłatna.
 2. Subskrypcja “newslettera” wymaga wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2020 poz. 344).
 3. Z subskrypcji “newslettera” można zrezygnować w każdej chwili, zgłaszając to na adres e-mail: sklep@gloart.pl.
 4. Rezygnacja z subskrypcji “newslettera” nie wiąże się z żadnymi kosztami.

III Zawarcie umowy oraz jej cechy

 • 8 1. Przyjmujący zamówienie dostarcza Dzieła nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta.

2.Konsument oświadcza, iż ma świadomość, że dostarczane Dzieła wykonywane są metodą rzemieślniczą, przez co mogą nieznacznie różnić się od zaprezentowanych wzorów lub zdjęć.

 • 9 Przyjmujący zamówienie dostarcza Dzieła wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 10 Informacje o Dziele, w szczególności opisy, zdjęcia, parametry i ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. 2019 poz. 1145), a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.
 • 11 W celu Złożenia Zamówienia Konsument zobowiązany jest, po uprzednim zapoznaniu się, zaakceptować Regulamin, który stanowi integralną część zawieranej umowy oraz Politykę Prywatności. 
 • 12 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT)
 1. Cena Dzieła uwidoczniona w Sklepie Internetowym nie zawiera kosztów dostawy Dzieła do Konsumenta.
 • 13 1. Koszty dostawy Dzieła uwidocznione są podczas wyboru sposobu dostawy na etapie składania zamówienia. Koszty dostawy różnią się w zależności od wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy. 
 1. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Konsumenta i zwrócenia jej do Przyjmującego zamówienie, koszt dostawy ponosi Kupujący.
 • 14 Konsument może dokonać płatności w jednej z, poniżej wskazanych, form honorowanych przez Przyjmującego zamówienie:
  a) przelew bankowy na rachunek Przyjmującego zamówienie:

Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy
Olga Kiewra
Inowrocławska 16/13, 91-033 Łódź
65 9044 0001 0010 0013 3144 0001 ,
b) płatność za pośrednictwem zewnętrznej usługi przelewy24 dostarczanej przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 7792369887

 • 15 1. Termin zapłaty uzależniony jest od formy płatności wybranej przez Konsumenta.
 1. W przypadku przelewu bankowego na rachunek Przyjmującego zamówienie (§14 pkt a) Konsument zobowiązany jest do dokonania zlecenia przelewu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, od złożenia zamówienia.
 2. W przypadku skorzystania z usług dostarczanych przez PayPro SA (§14 pkt b) Konsument dokonuje płatności bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 3. Niedokonanie płatności w terminach wskazanych powyżej rozumiane jest jako rezygnacja Konsumenta ze Złożenia Zamówienia.
 • 16 1. Po Złożeniu Zamówienia, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail, przekazana zostanie wiadomość zawierająca wszystkiej istotne elementy zamówienia. 
 1. Wiadomość wskazana w ust. 1 stanowi wyłącznie potwierdzenie prawidłowego Złożenia Zamówienia.
 2. Umowę uznaje się za zawartą w momencie otrzymania przez Konsumenta kolejnej wiadomości e-mail informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji i potwierdzenia wszystkich istotnych elementów zawartej umowy.
 3. W przypadku dokonywania płatności w sposób opisany w §14 pkt a) oraz §14 pkt b) zawarcie umowy, o którym mowa w ust. 3, nastąpi nie później niż w ciągu 48 godzin od zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Przyjmującego zamówienie.
 • 17 1. Czas niezbędny na otrzymanie Dzieła przez Konsumenta obejmuje czas realizacji zamówienia przez Przyjmującego zamówienie oraz czas dostarczenia Dzieła. 
 1. Prognozowany czas realizacji zamówienia przez Przyjmującego zamówienie podany jest w Sklepie Internetowym przy każdym Dziele. 
 2. Czas realizacji zamówienia przez Przyjmującego zamówienie liczony jest od momentu zawarcia umowy, zgodnie z §16 ust. 3.
 3. Czas dostarczenia Dzieła jest zależny od organizacji pracy zewnętrznego dostawcy (kuriera), na co Przyjmujący zamówienie nie ma wpływu.
 • 18 1. W przypadku niedostępności materiałów Przyjmujący zamówienie niezwłocznie poinformuje o tym Konsumenta i, jeżeli będzie to możliwe, przedstawi możliwy termin realizacji zamówienia.
 1. Brak zgody Konsumenta na wydłużenie terminu realizacji zamówienia poczytany zostanie jako oświadczenie o odstąpieniu od umowy (w przypadku zawarcia umowy zgodnie z §16 ust. 3) lub anulowanie zamówienia (jeżeli do zawarcia umowy jeszcze nie doszło).

IV Wyłączenie prawa do dostąpienia od umowy przez Konsumenta

 • 19 1. Przyjmujący zamówienie dostarcza Dzieła nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta, w związku z czym, zgodnie art. 38 ust. 3) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsumentowi prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje.

V Rękojmia Przyjmującego zamówienie za wady Dzieła (reklamacje)

 • 20 Przyjmujący zamówienie przypomina, że Konsument ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki i ewentualnego sporządzenia protokołu reklamacyjnego w obecności pracownika firmy kurierskiej dostarczającego Dzieło.
 • 21 1. Zgłoszenia reklamacyjne prosimy kierować:
  a) drogą tradycyjną na adres: Gloart Olga Kiewra, ul. Inowrocławska 16/13, 91-033 Łódź,
  b) drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@gloart.pl.
 • 22 1. Przyjmujący zamówienie, z tytułu rękojmi za wady, odpowiada wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 – 576 w związku z art. 638 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.
 1. W razie stwierdzenia wady Dzieła Konsument ma prawo do żądania usunięcia wady, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku, gdy wada jest nieistotna Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 • 23 1. Przyjmujący zamówienie rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 1. W celu optymalizacji procesu rozpatrywania reklamacji prosimy o załączenie do zgłoszenia dokładnego opisu wady oraz, jeżeli to możliwe, zdjęć uwidaczniających stwierdzoną wadę.

VI Rozwiązywanie sporów

 • 24 Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Więcej informacji pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 • 25 1. W przypadku zaistnienia sporu zachęcamy do złożenia wniosku do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego. 
 1. Dla sporów pomiędzy Konsumentem, a Przyjmującym zamówienie właściwy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi (ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź).
  Więcej informacji o działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi dostępnych jest pod adresem: https://www.wiih.lodz.pl/?p=218
 • 26 1. Wszelkie spory nierozstrzygnięte w trybie pozasądowym podlegają rozstrzygnięciu przez sądy powszechne.
 1. Dla sporów pomiędzy Konsumentem, a Przyjmującym zamówienie właściwy jest sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta 

VII Postanowienia końcowe

 • 27 Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.07.2021 r.